1. مدیریت تیم، تقسیم کار و جلسات مستمر با پرسنل، صورتجلسات
  2. تعیین KPI ، پیاده سازی BI بر مبنای واقعیات و گزارش گیری از خروجی ها
  3. بررسی نیازهای آموزشی مجموعه، پرسنل و پیاده سازی نظام آموزش مستمر کارکنان
  4. تنظیم، عارضه یابی و اصلاح فرایند اجرایی جهت کاهش زمان اجرا و هزینه
  5. اعمال نظام تشویقات، تنبیهات، ایجاد رقابت سالم و...
  6. رسیدگی به شکایات و رضایتمندی، آنالیز و راهکاریابی و اجرا
  7. آشنا به مفاهیم و دارای سابقه استقرار CRM ، BPMS ، HR ، MIS
  8. آشنا به اصول دیتا سورتینگ و دیتا ماینینگ و تفکیک داده ها
  9. تنظیم رویدادهای سالیانه، تعیین متولی و ابزارهای نظارتی. برآورد هزینه، تنظیم اسناد اجرایی و پروپوزال