سوابق علمی و مطالعاتی

این بخش از آن جهت گردآوری شده است که شما بتوانید با دانش علمی و اجرایی اینجانب آشنا شوید. اطلاع از آنچه که من می دانم از آن جهت مهم است که ممکن است برخی سازمانها و نهادها بخواهند که با تدریس، مشاوره، برنامه ریزی و یا مربیگری در خدمت ایشان باشم و اینگونه به رشد آن مجموعه کمک کنم. لازم به ذکر است، با توجه به فرار بودن مباحث مذکور ممکن است تمام این فصول که مشتمل بر بیش از 1200 نظریه از نظریه پردازان شاخص هر حوزه می شود را در لحظه به خاطر نداشته باشم و نیاز باشد که برخی را مرور کنم. توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که بسیاری از حوزه های مدیریت بر یکدیگر همپوشانی دارند مثلا اکثر مباحثی که در بخش «تحقیق و توسعه» مطرح شده اند، در سایر شاخه های مدیریت نیز قابل استفاده هستند و یا آنچه که در «مدیریت آینده پژوهی» می بینید، کاربرد فراوانی در مارکتینگ، فروش، و... دارند.