1. تسلط بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت
 2. آشنایی با پاکات الف، ب و ج و تامین آنها
 3. تسلط بر تنظیم متن قرارداد
 4. شنایی با ضمانت های قراردادها
 5. توانایی پیگیری قراردادها
 6. سعی برای تبدیل مناقصات به ترک تشریفات
 7. ایجاد ارتباط موثر و پایدار با نهادها و سازمانها
 8. توانایی دریافت مجوزهای لازم
 9. پیگیری های عقد یا فسخ قراردادها
 10. ترسیم راه حل های جایگزین برای ارتباط با سازمان
 11. سابقه و توانایی مذاکره حضوری با کارفرما یا پیمانکار «داخلی یا خارجی» در تهران یا شهرستانها
 12. سابقه فراوان در برگزاری و شرکت در مناقصه، مزایده، استعلام و ترک تشریفات
 13. سابقه عضویت شرکتها در لیست تامین کنندگان جهت استعلامات «وندورها»
 14. پیگیری های وصول مطالبات قرارداد و یا آزاد سازی ضمانتنامه‌ها