• برگزاری جام فوتبال و سایر ورزشها در منطقه همراه با اعطای جوایز برای گروه های سنی مختلف
  • فراهم سازی بستر ورزش و مسابقه برای بانوان منطقه
  • ساخت و نصب و تامین اقلام و لوازم ورزشی روستاها