نظریه تجزیه و تحلیل پیشبینی کننده

اصولاً آینده پژوهی بر مبنای آمار و مدل سازی انجام می شود. بنابراین فرایند آینده پژوهی شامل مراحل زیر است:

  1. جمع آوری داده های قبلی
  2. شناخت روابط بین داده ها
  3. تجزیه و تحلیل داده ها
  4. یافتن ریسک ها و پتانسیل های احتمالی درمورد سلامت داده ها
  5. مدل سازی قابل فهم و آسان
  6. ارائه احتمال و پیشنهاد بعنوان خروجی

اصلی ترین کارکردهای آینده پژوهی در بازاریابی، ارزیابی ریسک اعتباری، کشف تقلب، تولید، مراقبت های بهداشتی، و عملیات دولتی از جمله اجرای قانون است.

بر اساس نظریات: کوکر، اکرسون، فینلی، سیگل، اسپالک