طبقه بندی دانش سازمانی

فرایندی که طی آن دانش موجود در سازمان در قالب ساختارهای قابل فهم دسته بندی شود. این فرایند باید به نحوی باشد که

  1. باعث افزایش سرعت دسترسی به دانش شود
  2. اطلاعات زاید را حذف کند
  3. اطلاعات موجود را ساده سازی و قابل فهم کند
  4. ارزش هرکدام از اطلاعات را در طبقه بندی هایی مشخص کند
  5. اطلاعات با کاربرد روزمره را از اطلاعات مقطعی و موردی تفکیک کند
  6. ساختار دانش برای همه قابل فهم باشد
  7. نقاط مبهم که نیاز به تحقیق و تجربه دارد را با توجه به دو عامل سرعت عملکرد واحدها و کیفیت خروجی واحدها جهت کسب دانش جدید مشخص کند
  8. اطلاعات قابل ادغام شناسایی شوند تا شاخه های دانش سازمانی تنومند گردند و از پراکندگی موضوعات پرهیز شود
  9. بهتر است برای هر نوع تخصص، داده های مورد نیاز همان تخصص بصورت جداگانه طبقه بندی شود مثلا آموزش اتوکد برای کارشناسان بازاریابی ضروری

بر اساس نظریات: جوردی، رس، پائولین، میکسا، هولم، باریته