واسطه ها یا شتاب دهنده های نوآوری

پس از رشد سریع دانش در پنجاه سال گذشته، برخی شرکتها بوجود آمدند که کارشان انتقال نوآوری از مراکز تحقیقاتی به شرکتهای تجاری است. درواقع آنها را باید دلال نوآوری معرفی کرد که برخی در قالب شرکتهای ارائه خدمات مشاوره نیز فعالیت دارند. وجود چنین شرکت‌هایی برای توسعه اکوسیستمهای نوآوری لازم است.

بر اساس نظریات: چسبروگ، استوارت، هولزمن، هاولز