خلاصه ی امواج کوندارتیف

تحقیقات نشان می دهد که هر ۵۰ الی ۵۴ سال انقلابهای عظیم فناوری رخ می دهد که هرکدام نیز به سه زیرموج حدودا ۱۷ ساله تقسیم می شود. فاصله این امواج درحال کوتاهتر شدن هستند. توجه شود که این تعریف در اقتصاد کلان تعریف دارد نه در صنایع. امواج کوندارتیف ارتباط مستقیم با وقایع سیاسی و اجتماعی جهان دارد.

بر اساس نظریات: کوندارتیف، آیرس، بارنت، مندل، اشنایدر، پرز، تایلکوت، کین، نورث، هیلبرت، مارکتی، گلوبلر، پالاویچینی