توسعه خلاقیت در سازمان

مهمترین رکن نوآوری در سازمانها خلاقیت است. واحد تحقیق و توسعه وظیفه دارد تمام موارد را بررسی کرده و تهدیدات و فرصتها و هزینه و احتمالات را درمورد آن محاسبه کند و در نهایت جهت تصمیم گیری به مدیران ارائه دهد. عوامل مهم در رشد خلاقیت شامل موارد زیر است:

 • افزایش تخصص پرسنل
 • احترام به تخصص پرسنل
 • انگیزه دادن به پرسنل با تشویق
 • مشخص سازی خلاقیت بعنوان وظیفه
 • آزادی تفکر خلاقانه
 • اعطای اختیارات به پرسنل در زمینه تحقیقات
 • فعالیتهای گروهی مانند طوفان فکری
 • تبدیل کردن نوآوری به ارزش سازمانی و اصلاح رفتار سازمانی
 • دادن عزت نفس به پرسنل
 • اصلاح رفتار مدیریت در استقبال از خلاقیت پرسنل (مدیریت دانای کل نیست!)
 • اصلاح ترکیب تیم های اجرایی از حالت تصمیم گیرنده-اجرا کننده به حالت شورای مشورتی
 • فراهم سازی بستر IT برای ثبت پیشنهادات و خلاقیت ها در قالب سامانه هوش خلاقیت
 • ایجاد تیمهای تخصصی با حضور دانشمندان (دانش تئوری) و استادکارها (دانش عملی و تجربی)
 • توبیخ نکردن پرسنل درصورت شکست یک ایده خلاقانه
 • همیاری پرسنل در اجرای ایده های یکدیگر و پرهیز از رقابت ناسالم

هر ایده باید دارای سه مولفه باشد:

 1. آینده بینی
 2. امکان اجرا
 3. راه حل برای یک مشکل یا راهی برای ارتقا

بر اساس نظریات: سالیوان، لید، لیل، گریفین، سالاس، برتون جونز، دراکر