جذب و گزینش

این عملکرد در سازمان علاوه بر الزامات فرایندهای استخدام (که عمدتا شامل مسائل فنی، نیازهای شغلی، دانش و تجربه می شود) وابسته به شاخصه های روانی نیز می شود که از مرحله درج آگهی شغلی، تعریف صلاحیت های کلیدی برای متقاضیان، و در نهایت غربالگری متقاضیانی که صلاحیت کافی ندارند را شامل می شود. توجه شود که جذب و گزینش صرفا شامل استخدام نیروی جدید نیست بلکه می تواند از طریق آموزش و ارتقای پرسنل موجود نیز انجام شود. اصلی ترین ابزارهای روانشناسی که در فرایند جذب و گزینش کاربرد دارند شامل موارد زیر است:

  1. آزمونهای بررسی توانایی شناختی، جسمی، روانی-حرکتی و...
  2. آزمونهای بررسی سطح دانش، مهارت، و تجربه
  3. آزمونهای شخصیتی مانند MBTI و...
  4. مصاحبه های هدفمند و ادامه دار با هدف مشخص
  5. تشکیل پرونده برای هرکدام از کارمندان و تکمیل داده ها بصورت مستمرپ
  6. آنالیز کارهای انجام شده قبلی توسط کارمندان

بر اساس نظریات: راگلبرگ، اشمیت، هانتر