«کمپین های فروش، تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ همراه هستند. برای مشاهده هرکدام به رزومه مربوطه مراجعه فرمایید»

 1. برنامه ریزی کمپین شامل:«هدف، نتایج مورد انتظار، فاز بندی، بودجه و زمان اجرا»
 2. بررسی کمپین های درحال اجرا جهت کاهش هزینه، افزایش نتیجه و عدم تداخل
 3. بررسی نتایج تجربیات قبلی
 4. تقسیم کارها و توجیه پرسنل
 5. ترسیم ماتریس ها و پلن ها
 6. بررسی روانی
 7. برآورد هزینه، تنظیم اسناد و پروپوزال
 8. تحلیل رفتار رقبا
 9. شناسایی مزیت رقابتی
 10. برنامه ریزی تامین و موجودی انبار فروش
 11. هماهنگی با نمایندگان
 12. محاسبه میزان و نحوه تخفیف ها
 13. معرفی به مشتریان قبلی از طریق باشگاه مشتریان
 14. تجهیز و آماده سازی فروشگاه ها
 15. دسته بندی مناطق و شناسایی ظرفیت هرکدام
 16. تهیه فرم ها و زیرساخت ها
 17. فراهم سازی بستر حسابداری
 18. فعالیتهای «3- رزومه تبلیغات»
 19. فعالیتهای «4- رزومه دیجیتال مارکتینگ»
 20. اجرای کمپین و اصلاحات حین اجرا
 21. آمارگیری و آنالیز لحظه ای