• مدیریت تیم تبلیغات و تقسیم کار
  • تنظیم سند هویت برند
  • گزارش گیری، آنالیز و ارائه گزارشات
  • مذاکره با پیمانکاران و شناسایی ابزارها
  • بررسی نیازهای تبلیغاتی مجموعه
  • عارضه یابی و اصلاح
  • ایجاد وندورلیست پیمانکاران تبلیغات
  • تنظیم و اجرای کمپین های تبلیغاتی
  • تقسیم ابزارها و اجرای چند کمپین همزمان
  • بررسی روانی جامعه هدف و تنظیم طرح ها متناسب با نیاز
  • برآورد هزینه، تنظیم اسناد و پروپوزال برای تبلیغات