1.  جامع برای مجموعه
  2. تبیین مشخصات فنی محصول یا خدمت
  3. تنظیم گزارشات و نتایج آزمون
  4. تهیه اسناد مورد نیاز مشتری
  5. مستند سازی سوابق و فعالیتهای شرکت
  6. دریافت رضایت‌نامه از مشتریان
  7. دریافت استانداردها و مجوزها
  8. عکاسی و مستند سازی از پروژه ها
  9. طبقه بندی اطلاعات قابل تبلیغ
  10. طراحی و چاپ شکیل رزومه شرکت
  11. هر رزومه شامل:فهرست، کلیات شرکت، درباره ما، گواهینامه ها و مدارک شرکت، گواهی های نمایندگی از شرکتهای مطرح، رضایت‌نامه ها، تقدیرات، اسناد مالی، لیست بیمه پرسنل، نمونه برخی از قراردادها، لیست برخی از مشتریان، چارت سازمانی، سرمایه انسانی و ظرفیت تولید، لیست مدیران شرکت، رزومه و مدارک تحصیلی هیئت مدیره، سوابق تخصصی برخی از پرسنل، نقشه ها و پلان ها و متراژ، لیست ماشین آلات، تصاویر کارخانه، تصاویر برخی از پروژه ها، خدمات پس از فروش، نمایندگان فروش و خدمات، مشخصات فنی محصولات، نتایج آزمون محصول، نتایج آزمون مواد اولیه، گواهی های کالیبراسیون و...