1. تنظیم تقویم آموزشی: شناسایی رویدادهای مهم، برآورد هزینه، شناسایی راهکارها و نیازها، مستندسازی، تعیین متولی
  2. آزمونها: تبیین کلیات آزمونهای مرحله ای، واجدین شرایط، بودجه بندی، استادیابی، حوزه امتحانی، تصحیح، اعلام نتایج، صدور کارنامه و گواهی، محتوای پاسخنامه ها.
  1. کلاسها ، دوره ها و تامین محتوای آموزشی: تبیین فرایند، کورس بندی، استادیابی و مصاحبه، عقد قرارداد آزمایشی و دایمی، آموزش به استاد، نظارت عملکرد استاد و QC ،  اطلاعرسانی ها، پیگیریهای مالی.
  1. امور ستادی: مستندسازی،پیگیری و سامان دهی کلیه اسناد مالی، دریافت مدارک، طراحی و تبیین فرایند، فرم ها، چک لیستها، فهرستها، تشکیل پرونده و بایگانی
  2. امور دانشجویان: اطلاع رسانی ها، پیگیری شکایات، وصول مطالبات، معرفی رفرنس ها، انجام نظرسنجی ها، خدمات تفریحی و باشگاه مشتریان، صدور مدارک.

توجه: تمام موارد فوق امکان پیاده سازی بر بستر فناوری اطلاعات را داشته و قبلا انجام شده است.