خلاصه کاربردی تضمین کیفیت

مجموعه ای از تلاشهای سازمان برای اطمینان از کیفیت محصولی است که به مشتری ارائه می شود و در تمام مراحل طراحی، تست های عملکردی، نحوه عرضه، و کنترل زمان تحویل اجرا می شود. درواقع تضمین کیفیت را باید بر این اساس دانست که مقرر است کالایی به مشتری تحویل شود و شرکت باید تضمین کند که به تعهدات خود شامل طراحی محصول، کیفیت تولید، قیمت، زمان و نحوه تحویل عمل کند بنابراین تضمین کیفیت در تمام مراحل زنجیره تامین حضور داشته و به نوعی مدافع حقوق مشتریان در شرکت است. رویکرد تضمین کیفیت از این جهت با کنترل کیفیت متفاوت است که تضمین کیفیت بر جلوگیری از نقص محصول تمرکز دارد و کنترل کیفیت بر رفع نقص های موردی تمرکز دارد. به عبارت دیگر، کنترل کیفیت را می توان مطابق الگوی کایزن دانست و تضمین کیفیت را بر اساس اصلاحات فرایندی. فعالیتهای اساسی تضمین کیفیت در شاخه های زیر تقسیم می شود:

  1. نظارت بر کیفیت مواد اولیه با هدف تضمین کیفیت
  2. نظارت بر فرایندهای تولید با هدف تضمین کیفیت
  3. مدیریت اجزا و بخشهای نیمه ساخته و ارتباط آنها در مسیر تولید
  4. اجرای فرایند بازرسی و تایید نهایی محصول
  5. تست وضعیت شرکت در حالت بحرانی و شناسایی نقاط بحران
  6. کنترل های آماری عملکرد کل شرکت در جهت عمل به خواسته بازار
  7. بررسی بلوغ فرآیندی شرکت در بخشهای مختلف و تسهیل بلوغ فرایندها
  8. ارزیابی و ارتقای کیفیت عملکرد کل سازمان

بر اساس نظریات: اسمیت، گاروین، ورتهام، پاپ، وود، بارلو، برگمن، میلاکوویچ، گادفری