کیفیت سازمانی (تضمین کیفیت)

یکی از مهمترین بخشهای تضمین کیفیت آن است که شرکت بتواند به صورت صحیح فعالیت کند. این مسئله به وضوح بیان می دارد که تضمین کیفیت صرفا به تولید محدود نمی شود و باید تمام سازمان را در جهت پاسخگویی به خواست بازار ارتقا دهد. آنچه که اهمیت تضمین کیفیت را نمایان می سازد، تمرکز بر چهار شاخه است:

  1. ساختار: مانند فرایندهای کافی و مناسب، شرح شغل ها، شاخص های عملکرد که توانایی استفاده از تمام زیرساخت های شرکت را در جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان افزایش دهد.
  2. شایستگی پرسنل: شامل ارزیابی مدیران، آموزش پرسنل، برنامه های افزایش تجربه پرسنل و... که کیفیت عملکرد شرکت را ارتقا دهد.
  3. فرهنگ: عمدتا تمرکز بر مباحث رفتار سازمانی، استرس شغلی، مدیریت انگیزه، روحیه تیمی که باعث افزایش بهره وری و کاهش شوک های داخل سازمان شود.
  4. زیرساخت: وجود زیرساخت کافی و مناسب برای عملکرد هرکدام از بخشها در جهت دست یابی به اهداف.

بر اساس نظریات: ایوانز، تاریجا، هکر، جوران، گادفری