1. تبیین آیین نامه و استاندارد استادیابی و عقد قرارداد (مولف یابی)
  2. تبیین دستورالعمل و نظارت بر تایپ، صفحه آرایی و ویراستاری
  3. دریافت مجوزهای نشر و ناشر، ثبت در کتابخانه ملی و دریافت سایر مجوزها
  4. مناقصه شناسایی چاپخانه، تنظیم و عقد قرارداد
  5. برنامه ریزی، کنترل کیفیت و نظارت بر چاپ، بسته بندی و انتقال کتب به انبار