هفت ابزار کنترل کیفیت

اکثر وظایف کنترل کیفیت از طریق این هفت ابزار قابل تحلیل و انجام است که هرکدام هه صورت جداگانه و در مطالب دیگر توضیح شده اند.

  1. نمودار استخوان ماهی: که به آن نمودار فیش بون یا نمودار ایشیکاوا نیز گفته می شود و رابطه علت و معلولی بین پدیده ها را بیان می دارد.
  2. برگه چک لیست: که برای جمع آوری اطلاعات در رمان اجرای فرایند استفاده می شود.
  3. نمودار کنترلی: که برای پایش کنترل پایداری تولید استفاده می شود.
  4. هیستوگرام: همان نمودار میله ای است.
  5. نمودار پارتو: که کمک می کند عوامل حیاتی برای بهبود شناسایی شوند.
  6. نمودار پراکندگی: که برای آنالیز روند یک متغیر خاص استفاده می شود.
  7. نمودار جریان اجرا (فلوچارت): ابزار بررسی رسم، بررسی و ایرادیابی فرایندهای در حال اجرا

کل مقالات مرتبط: آموزش جامع و رایگان مدیریت کیفیت