دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه

سرفصل های مدیریت تحقیق و توسعه

مفاهیم پایه ای: سامانه هوش مشتری CI - توسعه بازار - تحلیل و اقدامات اصلاحی زنجیره ارزش - تکنیک حادثه بحرانی

مطالعات آماری: طراحی آزمون آماری - روش شناسی سطح پاسخ - طراحی تاگوچی - آنالیز خوشه ای - اندازه بازار - پتانسیل بازار - روند بازار و نرخ رشد - اثر منحنی تجربه

مطالعات روانشناسی: تقسیم بندی روان‌شناختی بازار - شکل دهی افکار عمومی مصاحبه - روش تداعی آزاد و ارتباط کلمات - تست تکمیل جمله - مدل جعبه سیاه - برانگیختگی تصویری - آزمون درک موضوعی TAT - تکنیک های درگیری عاطفی - زیبایی شناسی روانی - روانشناسی رنگها - روانشناسی گشتالت و قوانین پراگنانز - نظریه اطلاعات ساختاری - اثر فون رستورف - پیشبینی استقبال مصرف کننده از طریق نظریه شناخت الگو - تکنیک های حل مسئله - اثر پردازش سیال - نظریه هویت اجتماعی

مطالعات بازار: تحقیقات بازاریابی - تحقیقات باراز یا رصد بازار - تقسیم بندی بازار هدف - تحلیل سودآوری - موقعیت یابی - تجزیه و تحلیل PEST و ماتریس SWOT - تحلیل اثربخشی بازاریابی - فرصت بازار - امواج خرج کردن - تحلیل موقعیت 5C - مزیت رقابتی - رفتار مصرف کننده - ساختار تصمیم گیری خرید - رویکردهای تصمیم گیری مصرف کننده - ریسک مصرف کننده - سوئیچینگ و هزینه سوئیچینگ - آنالیز نرخ تبدیل - عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی - خرید ناگهانی و هیجانی - وفاداری مشتری - رفتار مشتریان وفادار - دسته بندی مصرف کنندگان آنلاین - مدیریت کانالهای توزیع

مطالعات نوآوری و فناوری: جامعه پیشتاز و نوآور - توسعه خلاقیت - بانک ایده - سنجش سطح آمادگی فناوری برای عرضه - مراحل انتشار و پذیرش نوآوری جدید - چرخه عمر فناوری یا TLC  - امواج کوندارتیف - انقلاب تکنولوژیکی - نوآوری باز - واسطه ها یا شتاب دهنده های نوآوری - رادار فناوری - شبکه نوآوری مشارکتی - نقشه راه فناوری یا  technology plan

مدیریت توسعه سازمانی: مفاهیم توسعه سازمانی - پیشنیازهای توسعه سازمان و تمرکز زدایی - شناخت سازمان - راهکارهای توسعه سازمان - توسعه در مدیریت سازمان - خودنوسازی سازمانی - مدیریت اقدام پژوهی