آموزش مدیریت منابع انسانی و روانشناسی سازمانی

سرفصل های مدیریت منابع انسانی و روانشناسی سازمانی

مفاهیم پایه ای: کلیات منابع انسانی و سرمایه انسانی - روانشناسی صنعتی و سازمانی - کیفیت زندگی کاری - طراحی شغل و سنجش بهره - رهبری در سازمان - تفویض اختیار - تعیین حقوق کارمندان - ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران - سیستم مدیریت منابع انسانی یا HRMS - نظام پاداش - تشکیل کارگروه های تخصصی - تقسیم وظایف

مدیریت رفتار سازمانی: توضیح مفاهیم اصلی - فرهنگ سازمانی - تفکر سیستمی - نظریه مدیریت X و Y و Z مک گرگور - بهبود سازمانی – توسعه شغلی

عقد قرارداد: خلاصه ساده قانون و شرایط قرارداد کارگر بخش خصوصی

روانشناسی صنعتی و سازمانی: مفاهیم اصلی - تجزیه و تحلیل شغل - جذب و گزینش – اعتبارسنجی نتایج آزمون - ارزیابی عملکرد پرسنل - استرس شغلی - ایمنی و بهداشت محیط کار OHS - بهداشت شغلی - مشوق مرتبط با عملکرد PLI - نقش روانشناسی صنعتی در آموزش - انگیزه سازمانی - جو سازمانی - رفتار گروهی و عملکرد تیمی - افزایش اثربخشی تیم