خلاصه اخبار

معمولا در ابتدای هر بسته ی خبری، با بخشی تحت عنوان «مهمترین خبرها» ، «سرخط خبرها» و نامهایی از این دست مواجه می شوید که خلاصه ی مهمترین خبرها (از نگاه رسانه و متناسب با اهداف آن رسانه) گنجانده شده است. با مشاهده ی همین بخش می توان دید که اولویت های آن رسانه شامل چه مواردی بوده و چقدر با خواسته های اجتماع همخوانی دارد. هرچه اهداف خبر با نیازهای جامعه فاصله بیشتری داشته باشد، احتمال آنکه مخاطب به سراغ رسانه ی دیگری برود بیشتر است.

مهمترین خبر

همیشه اولین خبری که از هر رسانه ای در یک بسته ی خبری منعکس می گردد، بیانگر جهتگیری آن رسانه است و مهمترین خبر در آن رسانه ممکن است ارتباطی با خواست و نیاز مخاطبین نداشته باشد. مهمترین دلیلی که باعث می شود یک خبر در ابتدای بسته ی خبری پخش گردد، آن است که رسانه باید به جلب نظر صاحبان سرمایه (منابع مالی رسانه) اقدام کند. درمورد رسانه های دولتی و حکومتی این مسئله مقداری متفاوت است زیرا در اینجا دیگر جنبه ی درآمدی مطرح نیست و بیشتر مرتبط با دلایل شکل گیری آن رسانه است یعنی رسانه ای که برای بیان گفتار یک ایدئولوژی، تفکر، یا بیان نگرش یک ساختار سیاسی تشکیل شده است، مشخص است که باید نشان دهد که اهداف تشکیل خود را در اولویت قرار داده است. در بسیاری از موارد، تخصیص زمان پخش به اینگونه اخبار نسبت به سایر خبرها بسیار بیشتر است.