استفاده هدفمند از تصاویر و ویدیو ها در خبر

تصاویر خبری:

انتخاب تصاویر بر هیچکس پوشیده نیست. در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان فکر می کنند که ایرانیها همچنان با شتر به سفر می روند و این نتیجه ی نمایش تصاویر گزینشی است. همین اتفاق درمورد سایر کشورها نیز در ایران رخ می دهد و آنطور که به مخاطب القا شده است، اکثر ایرانیها وقتی به یونان فکر می کنند به یاد بحران اقتصادی می افتند. معمولا انتخاب تصاویر در اخبار شامل مولفه های زیر است:

  1. پیشرفت و رفاه را در جامعه ی خود نشان داده و فلاکت را در کشورهای دیگر بیان کند.
  2. رسانه های دولتی مسائلی که دولتها در حل آنها ناتوانند را نشان نمی دهند.
  3. برای تخریب رقبا از تصاویری استفاده می شود که باعث جریحه دار شدن احساسات انسانی شود.
  4. با توجه به اینکه رسانه ها حجم قابل توجهی از تصاویر آرشیوی دارند، استفاده از این تصاویر برای تقویت آنچه که مدنظر دارند مرسوم است.
  5. در حال حاضر و با پیشرفت علوم رایانه ای، انبوهی از تصاویر ویدیویی تولید می شود که عموما هرگز رخ نداده اند. (دیپ فیک)

استفاده از زوایای دوربین:

یک مخاطب آگاه هرگز نباید با توجه به آنچه که می بیند قضاوت کند. کارشناسان تبلیغات همیشه سعی می کنند تصاویر را از زاویه هایی ضبط کرده و نمایش دهند که اگر نتیجه ی حمایتی داشته باشد، جمعیت حاضرین را بسیار بیشتر نمایش داده و اگر قصد تخریبی داشته باشد، جمعیت را بسیار کمتر نمایش دهد.