منابع آگاه، حاضرین در صحنه، شخصی که خواست نامش فاش نشود

احتمالا عباراتی مانند منابع آگاه یا شخصی که خواست نامش فاش نشود یا حاضرین در صحنه یا امثال اینها را در بخشهای مختلف خبری از خبرگزاری های مختلف شنیده اید. اما هر وقت که چنین عباراتی را در بیان منبع یک خبر شنیدید، می توانید مطمئن باشید که خبر کذب است. خبر فقط در صورتی صحیح است که قابل ارجاع به یک منبع واقعی و مطمئن باشد. یکی از بهترین موقعیتهایی که می توان ذهنیات و جهتگیری یک رسانه را متوجه شد در هنگام استفاده از همین عبارات به عنوان منابع خبری است. فقط درصورتی چنین منبعی از یک رسانه معرفی می گردد که موضوع خبر از صحت آن مهمتر باشد.