فعال مدنی و کارشناس مسائل

این مورد نیز دقیقا مثل منابع آگاه است که در بالا ذکر شد و معمولا از اسامی مانند فعال مدنی یا کارشناس مسائل یا پژوهشگر مسائل و سایر اسامی مشابه اینها استفاده می شود. باید بپذیریم که امکان ندارد یک شخص بیطرف بتواند در یک رسانه ی هدفدار سخن بی‌طرفانه بگوید. رسانه ها معمولا از افرادی استفاده می کنند که دارای تفکراتی نزدیک به خودشان باشد و حتی در موارد بسیاری، به ایشان گفته می شود که چه بگویند و از گفتن چه چیزهایی پرهیز کنند.