قطع ارتباط در پخش زنده اخبار

به نظر شما آیا ممکن است که ارتباط رادیویی یا تلویزیونی در رسانه ای که چندین میلیارد دلار یا چندین هزار میلیارد تومان بودجه سالیانه دارد قطع شود؟ در این شرایط باید یکی از حالتهای زیر را بپذیریم:

  1. ساختار آن رسانه کارآمد نیست.
  2. قطع شدن ارتباطات بصورت عمدی است.

معمولا قطع ارتباط بصورت عمدی شامل یکی از دلایل زیر می شود:

  1. از ابتدا قرار نبوده که این ارتباط برقرار شود و صرفا جنبه نمایشی داشته است.
  2. کسی که در این ارتباط سخن می گوید، مطالبی را بیان می دارد که با اصول، اهداف و یا شخصیت آن رسانه در تضاد است بنابراین ارتباط قطع می شود. این اتفاقات معمولا بصورت کنترل نشده رخ داد و قابل پیشبینی نبوده اند.
  3. ممکن است خبر مهمتری برای بیان وجود داشته باشد و لازم باشد زمان پخش این خبر به آن تخصیص داده شود.