جذابیت های ابتدایی اخبار

تمام رسانه هایی که به تازگی فعالیت خود را شروع کرده اند، سعی می کنند به بیان رادیکال و تند از اخبار بپردازند که با هدف جذب مخاطب است. این موضوع خصوصا در جوامع بسته که همیشه تمام اخبار بر روی یک خط روایی ثابت اعلام می شد بسیار چشمگیر است. ظهور اینگونه بخشهای خبری در زمانی رخ می دهد که صاحبان قدرت به ناکارآمدی بخشهای خبری روتین خود پی ببرند. فرض کنید همیشه تمام اخبار در جهت دفاع از یک ایدئولوژی پخش می شده اما به یکباره یکی از بخشهای خبری سعی در انتقاد صریح و شدید از همان نظام فکری و حکومتی می کند و همین مسئله باعث جذب مخاطبینی که از اخبار کسل کننده خسته شده اند می شود (به بیان ساده، آن بخش خبری در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده خودزنی سیاسی می کند). از آنجایی که صاحبان قدرت و رسانه هرگز نمی توانند چنین رویکردی را تحمل کنند، پس از مدتی که آن بخش خبری مخاطبین خود را جمع آوری کرد، دوباره به مرور و در یک بازه زمانی نسبتا طولانی شروع به حذف بخشهای انتقادی و بازگشت به ریشه های فکری صاحبان قدرت می کند.