حاکمیت داده

فرایندی است که الزامات آن در ادامه بیان می شود. این کار توسط مدیر دانش با همکاری واحد فناوری اطلاعات انجام می شود چون تمرکز حاکمیت داده بیشتر مبتنی بر کیفیت محتوای داده ها و رفتار پرسنل است. درواقع حاکمیت داده می تواند حتی بدون بستر فناوری اطلاعات نیز اجرا شود. الزامات:

 1. طبقه بندی دسترسی افراد به داده ها
 2. بررسی کیفی داده ها از نظر قابلیت استفاده و مفید بودن داده برای سازمان
 3. سازگاری محتوا با قالبهای مورد نیاز سازمان یعنی مثلا وقتی دانش سازمان بصورت مکتوب است، این محتوا از نوع ویدیو نباشد
 4. برقراری نظام یکپارچگی داده های موجود
 5. پیاده سازی ساز و کارهای امنیتی برای کارکنان
 6. انطباق با استاندارد مثلا داشتن رفرنس.

اهداف حاکمیت داده

 1. کمک به تصمیمات مدیریتی با استفاده از داده های باکیفیت
 2. پرهیز از جریمه پرسنل بخاطر درج داده های غیر استاندارد
 3. بهبود امنیت داده ها با سیاستهای دسترسی
 4. حداکثر بهره برداری از داده ها در درآمد سازمان
 5. تعیین مسئولیت برای پرسنل درقبال کیفیت داده ها
 6. امکان نظارت آسانتر از طریق تعیین استاندارد برای داده های جدید
 7. به حداقل رساندن تجربیاتی که قبلاً انجام شده اند
 8. بهبود اثربخشی کارکنان
 9. اصلاح و تسهیل فرآیندهای جمع آوری داده
 10. حفظ دانش سازمانی

بر اساس نظریات: جیانی، سارسفیلد