مجازی سازی

یکی از رویکردهایی که در 20 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، مجازی سازی است. این رویکرد کمک می کند که به جای هزینه های گزاف برای تهیه سخت افزار، نرم افزار، و زیرساخت های شبکه، بتوان از دارایی های فناوری اطلاعات موجود در شرکت و یا سازمان به صورت بهینه استفاده نمود. اهداف اساسی از مجازی سازی شامل موارد زیر است:

  1. استفاده بهینه از زیرساخت ها و کاهش هزینه.
  2. تجمیع اطلاعات و سیاست های نگهداشت داده.
  3. تسهیل و کاهش نیاز به کنترل و مدیریت منابع اطلاعاتی.
  4. مجازی سازی باعث کاهش مصرف انرژی نیز می شود.
  5. ماشین های مجازی را می توان درصورت نیاز به یک ماشین حقیقی منتقل کرد.
  6. استفاده از ماشینهای مجازی را می توان با اهداف آزمایشی نیز انجام داد که باعث خسارت نشود

بر اساس نظریات: باتاچارجی، لوستیگ، هالدرا