1. شناسایی جاذبه ها«کوه، تالاب، جنگل، رودخانه، ساحل، کویر، دره و…»
 2. سنجش آمادگی جسمانی و فنی گروه
 3. برنامه ریزی تامین اقلام مورد نیاز
 4. اعلام تجهیزات افرادی به گروه
 5. تعیین محل کمپینگ
 6. بررسی راه های دسترسی، آب شرب و…
 7. تقسیم وظایف و توجیه گروه
 8. برنامه ریزی حرکت و استراحت
 9. چک نهایی تجهیزات
 10. عکاسی و فیلمبرداری و مستندسازی
 11. تهیه نقشه منطقه
 12. بررسی دایم مسیر حرکت با نقشه
 13. برگزاری برنامه های مفرح در طول مسیر
 14. پرهیز از آلوده سازی محیط
 15. اجاره تجهیزات گرانقیمت مانند غواصی
 16. بهره گیری از راهنمایان محلی
 17. برنامه های آموزشی توسط متخصصین
 18. تامین امنیت گروه