خلاصه استدلال استقرایی (فلسفه) و کاربرد آن در آینده پژوهی

تمام آنچه که ما از آینده پیشبینی می کنیم، احتمال وقوع دارد اما ۱۰۰٪ نیست. بنابراین آنچه که ما از آینده پیشبینی می کنیم، شامل آنچه است که بر مبنای جمع آوری آمار و آنالیز داده های گذشته دریافته ایم. ما می توانیم با افزایش داده ها و بهره گیری از روشهای علمی، پیشبینی خود را دقیقتر کنیم و این استدلال بر پایه قرائتی از داده ها است. مثلا زنی بیست سال هر دوشنبه صبح سگ‌اش را به پیاده روی می برد و ما می توانیم بگوییم که این دوشنبه نیز خواهد برد اما این باز هم احتمال است.

بر اساس نظریات: سکستوس، هیوم، راسل، کارواکا، گودمن، ویلیامز