آینده نگری شرکتی چیست؟

آینده نگری شرکتی به شرکتها کمک می کند که بتوانند تمام آنچه که برای بقای سازمان لازم است مانند ساختار داخلی، پرسنل، برنامه های استراتژیک، رفتار سازمانی و... را در جهت رسیدن به آینده ی مطلوب هم‌جهت سازند. هدف از آینده نگری شرکتی برای:

 1. افزایش چرخه عمر محصول
 2. افزایش سرعت نوآوری
 3. افزایش سرعت انتشار نوآوری
 4. افزایش سرعت پاسخگویی به تغییرات بازار
 5. تشخیص پارامترهای صنعت که کارکنان قادر به پیشبینی آن نیستند
 6. منظم سازی حجم بسیار زیاد اطلاعاتی که مدیران را در تصمیم گیری سردرگم می کند
 7. انتقال صحیح اطلاعات مفید به مدیریت برای تصمیم گیری
 8. کاهش پیچیدگی ساختار داخلی در تجزیه و تحلیل نوآوری ها
 9. جمع آوری اطلاعات خارجی که ارائه دهندگان تمایلی به ارائه آن ندارند است. (سرعت نوآوری و سرعت انتشار نوآوری در بخش تحقیقات نوآوری و فناوری توضیح داده شده است.)

پیاده سازی آینده نگری شرکتی شامل موارد زیر است:

 1. جمع آوری اطلاعات
 2. تنظیم روش مناسب برای تحلیل اطلاعات جهت رسیدن به اهداف استراتژیک
 3. بررسی توان عملیاتی و دانش نیروهای شرکت جهت انجام کارها
 4. بررسی فرهنگ و رفتار سازمانی جهت همسویی با اهداف شرکت
 5. تنظیم فرایندی برای تشخیص سیگنالهای بازار که می تواند توسط واحد تحقیق و توسعه و یا داده های CRM و... انجام شود
 6. تحلیل تمام داده های جمع آوری شده از طریق ابزارهایی مانند تحلیل سناریو
 7. شناسایی نوآوری ها و فناوری های جدید جهت استفاده در موضوعاتی که در بالا شناسایی می شوند
 8. شناسایی روشهای بهبود سازمانی با توجه به موارد فوق

بر اساس نظریات: روهربرک، اوریلی، هارولد، توشمن، کوم، هوجلند، دوین، هارتیگ