تعریف آینده نگری استراتژیک

بهترین راه برای فهمیدن معنی آینده نگری شرکتی، بیان تفاوتهای بین مدیریت آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک است.

  1. مدیریت آینده پژوهی: در این شاخه از مدیریت به بررسی عوامل و داده های آماری با توجه به آنچه که در گذشته رخ داده است، و همچنین بررسی مسیر و تصمیماتی که در حال حاضر بر جهت حرکت شرکت موثر است پرداخته می شود تا بتاند آینده یا آینده های احتمالی را ضمن محاسبه ریسک ها، تهدیدات، موقعیت ها، و فرصتها بیان کند. درواقع بخش قابل توجهی از آنچه که مدیریت آینده پژوهی به بررسی آن می پردازد، برنامه ای است که در مدیریت استراتژیک تبیین شده است.
  2. مدیریت استراتژیک: همانطور که در بالا دیدیم، مدیریت آینده پژوهی به بررسی، پیش بینی و محاسبه تاثیراتی می پردازد که بر اساس دید یا سند استراتژیک پیش گرفته شده اند. بنابراین مدیریت استراتژیک به معنی مراحلی است که قبل از آینده پژوهی تنظیم شده اند مانند بیانیه، اهداف، و ماموریت شرکت. درواقع مدیریت استراتژیک را باید برنامه ی شروع و حرکت در مسیر دانست و مدیریت آینده پژوهی را پیش بینی جایی که با اهداف استراتژیک یا ایجاد تغییر در آن ممکن است برسیم.

اما در عین حال، آینده نگری استراتژیک دقیقا تلفیق هردوی آنهاست زیرا برنامه و سند استراتژیک بدون آینده پژوهی ناقص است و آینده پژوهی بدون نگاه اصلاحی به استراتژی های یک شرکت و یا سازمان معنی ندارد.

بر اساس نظریات: هایدلبرگ، روهربرک