شناسایی روند بازار

در آینده پژوهی و با بررسی آمار می توان کل اتفاقات درحال رخداد که درحال حاضر درجریان رخ دادن است را به سه دسته تقسیم کرد.

  1. مگاترندها: یعنی اتفاقاتی که در بلندمدت مثلا چندین نسل رخ می دهند و بسیار عظیم هستند را شامل می شوند مثلا گرم شدن زمین و تغییرات زیست محیطی
  2. روندها: شامل تغییراتی می شوند که کاهشی یا افزایشی است و از طریق راه هایی که در ادامه اشاره می شوند بررسی می کردند و سبک زندگی یا بازار را تغییر می دهند مثلا نقش افزایش سرعت اینترنت در کسب و کارها.
  3. سیگنالهای ضعیف: که تاثیرات کوچک بر جوامع کوچک دارند مثلا احتمال تغییر قیمت جوهر چاپ اسکناس که فقط بر بانکها در چاپ پول تاثیر دارد. آینده پژوهی در حوزه تجاری شامل تحلیل روندهای و سیگنالهای ضعیف است که با توجه به آن صنعت تعیین می شوند.

بر اساس نظریات: نایسبیت، روهربرک، هیلتون، سیترا