تعریف تجزیه و تحلیل کسب و کار چیست؟

تمرکز اصلی تجزیه و تحلیل کسب و کار بر آمار جمع آوری شده از شاخص های سازمان است تا بتواند به سوالاتی مانند موارد زیر پاسخ دهد:

  1. چرا آن اتفاق رخ داد؟
  2. چه کنیم تا دیگر رخ ندهد (یا اگر مفید بود دوباره رخ بدهد)؟
  3. هر چند وقت این اتفاق رخ می دهد؟
  4. چه چیزی باعث می شود که مخاطرات آن اتفاق کاهش یابد؟
  5. و...

مهمترین ابزارهای تجزیه و تحلیل کسب و کار شامل موارد زیر است:

  1. کلیه ابزارهای اندازه گیری و آماری که مهمترین آنها شاخصهای کلیدی عملکرد KPI است. (در بخش مدیریت عملکرد و فرآیند بیان شده است)
  2. تمام فرایندهای داخلی سازمان که رسم شده اند. (در بخش مدیریت عملکرد و فرآیند بیان شده است)
  3. نظرسنجی ها، مصاحبه ها و... با کارمندان سازمان. (در بخش مدیریت تحقیق و توسعه و در بخش مدیریت منابع انسانی بیان شده است)

بر اساس نظریات: اشمولی، کوپیوس، داونپورت، مارسلو، وارد