کارگاه آینده‌پژوهی

مبنای این کارگاه بر اساس طوفان فکری است و در آن:

  1. موضوع بر مبنای اسناد استراتژیک یا نیازهای آینده‌پژوهی مشخص می شود
  2. از تمام کارمندان دعوت می شود تا موانع دستیابی به آن هدف را بگویند
  3. حالا از همه خواسته می شود محدودیت‌ها را فراموش کرده و با تمام توان خیال‌پردازی کنند هرچند به نظر غیر ممکن بیاید
  4. همه شرکت کنندگان راهکارهای رسیدن به آن هدف را پیشنهاد دهند
  5. حالا راهکارها از طریق روشهای آماری که در ادامه بیان می شود امکان‌سنجی، ریسک‌سنجی، هزینه‌سنجی و... شوند

بر اساس نظریات: جونگک