مدل برنامه نویسی MapReduce

در این مدل برنامه نویسی سعی می شود تمرکز محاسبات از روی یک پایگاه داده مرکزی برداشته و بین چند ایستگاه کاری تقسیم شود. از همین مدل می توان برای افزایش سرعت جمع آوری اطلاعات ساختار یافته نیز استفاده کرد. مثلا وقتی اطلاعات مشتری از طریق چندین کانال جمع آوری می شود، سعی شود ساختار جداول داده در همه ی آنها یکسان باشد. مثلا همیشه ستون اول اسم و ستون دوم سن باشد تا بتوان داده ها را به آسانی جمع بندی کرد. برای اجرای این الگو نیاز به تنظیم دستورالعمل های داخلی سازمان برای دریافت و ذخیره اطلاعات است که واحدها بدانند چگونه اطلاعات را جمع آوری کنند.

بر اساس نظریات: ویکهام، لامل، اوکهام