پیشبینی فناوری

یکی از راه های ساده برای این کار استفاده از طرح «رادار فناوری» است. یعنی تمام کارمندان آن صنعت با توجه به تخصص خود می توانند سریعترین تغییرات فناوری را مشاهده و اعلام کنند. با توجه به اطلاعاتی که از قبل جمع آوری شده و اطلاعاتی که کارمندانِ متخصص ارایه می کنند، می توان مطابق تحلیل های آماری به آینده پژوهی در حوزه فناوری پرداخت. این تحلیل باید بصورت دایمی باشد و ممکن است به سرعت تغییر کند.

بر اساس نظریات: فیرات، وون، روهربرک، سیری