اسکن افق

یک تعریف نوظهور برای آینده پژوهی در زمینه فناوری است که چشم اندازهای کوتاه‌مدت را روشن می کند. اصلی ترین راه ها برای اسکن افق استفاده از: مصاحبه با صاحبنظران، استفاده از درخت موضوع، فعالیتهای علمی و آزمایشگاهی، کارگاه های تخصصی، تحلیل روندهای جاری در شرکتهای تاثیرگذار آن صنعت، تحلیل سناریو بر مبنای آمار و احتمالات، پرسشنامه دلفی، و بررسی بیانه چشم انداز شرکتهای مطرح در آن صنعت است.

بر اساس نظریات: براون، ساترلند، آرمسترانک، تیلور، کاراسالو