ارزیابی فناوری TA

در این نوع ارزیابی بیشتر به جنبه های اخلاقی و اجتماعی از یک رشد فناورانه می پردازد که آیا توسط جامعه پذیرفته می شود یا خیر و چنانچه مورد استفاده همگانی واقع شود چه محاسن و معایبی خواهد داشت. مثلا عرضه موبایل باعث راحت شدن ارتباط انسانها گردید اما روابط اجتماعی را نیز تضعیف کرد. برای ارزیابی های فناوری معمولا محاسن و معایب با توجه به تجربیات مشابه قبلی امتیاز دهی می شوند که طیف بسیاری از تخصص ها را می طلبد پس می توان از بیانیه های مجامع و سازمانهای جهانی استفاده کرد

بر اساس نظریات: بانتا، کودنیا-روبیک، باربور