نظریه وایلد کارت

اتفاقات با احتمال وقوع بسیار پایین که درصورت وقوع، باعث تغییر عمده شرایط می شود. مجموعه ای از اتفاقات کوچک اما مرتبط ممکن است باعث یک اتفاق بزرگ شوند.  مثلا انقلاب در آمریکا که ممکن است با مرگ یک سیاهپوست و همزمان تخریب پارک یلو استون شروع شود. این موارد می تواند به اثر پروانه ای و اثر دومینو مرتبط باشد. برای شناخت این اتفاقات باید از تفکر خارج از چهارچوب مثلا کسانی که کلا ذینفع یک محصول یا خدمت نیستند استفاده کرد. خروجی وایلدکارتها عموما به چهار دسته تقسیم می شود

  1. احتمال کم، تاثیر زیاد، اعتبار بالا
  2. احتمال زیاد، تاثیر زیاد، اعتبار کم
  3. احتمال زیاد، تاثیر زیاد، اعتبار مورد مناقشه
  4. احتمال زیاد، تاثیر بالا، اعتبار بالا.

توجه شود که همه ی این درجات مهم هستند و در گذشت زمان ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند

بر اساس نظریات: شبکه تاثیر مرجع RIG - پترسون، باربر،مارکلی