نظریه قوی سیاه

هیچ چیزی در آینده غیر ممکن نیست و نباید صرفا به آمار ریاضی و سوابق تجربی اعتماد کرد. چون نمی توان این دسته از تهدیدات را پیشبینی کرد بنابراین باید در همه ی زمینه ها قوی شد و از کلیشه های ذهنی پرهیز کرد. تقریبا تمام اتفاقاتی که مسیر جامعه بشری را تغییر داده غیر قابل پیشبینی بوده اند. این خلاف نظریه تصمیم گیری است که در آن تمام پارامترها ثابت هستند.

بر اساس نظریات: نسیم نیکلاس طالب