تجزیه و تحلیل مورفولوژیکی (نجوم):

از این روش در تجزیه و تحلیل روندهای بسیار پیچیده استفاده می شود که بواسطه وسعت و پیچیدگی حل نشدنی به نظر می رسند. روش آن است که روند پیچیده را به چند روند آسانتر تقسیم کرده و عناصری که اهمیت کمتری داشته باشند را حذف می کنند و بر مبنای باقیمانده ها تجزیه و تحلیل می کنند. توجه شود که این روش در بیشتر موارد قابل استفاده نیست و ممکن است نشود مسائل را کم اهمیت دانست و حذف کرد اما در زمانی که قابل اجرا باشد، حجم محاسبات را به شدت کاهش می دهد.

بر اساس نظریات: زویکی