نظریه احتمال معکوس

این نظریه در آمار وجود دارد و بصورت کلی شامل مفاهیم آینده پژوهی نیست اما نکته مهم برای مدیران این است که در مقابل «اگر بشود چه می شود؟» پاسخی برای «اگر نشود چه می شود؟» نیز محاسبه شود و خسارات احتمالی و احتمال رخداد براورد شود. نحوه محاسبه مانند موارد قبلی بر مبنای تحلیل سناریو است یعنی در تحلیل سناریو فقط به جنبه های مثبت (شدن) توجه نشود.

بر اساس نظریات: فیشر