اصل استنباط آماری

یعنی برای انتخاب جامعه آماری که قرار است بصورت پایلوت آزمایش شوند، پارامترها و معیارهای درستی انتخاب شود مثلا اگر می خواهیم یک موبایل را آزمایش کنیم، افرادی انتخاب شوند که نسبت به یک برند خاص وابستگی عاطفی نداشته باشند و تعداد شرکت کنندگان قابل قبولی برای تصمیم گیری داشته باشد و سوالاتی که از ایشان می شود واضح باشد. در استنباط آماری باید سطح رضایتمندی قابل قبول مشخص شود یعنی مثلا اگر بیش از ۹۰ نفر از ۱۰۰ نفر گفتند که سایز موبایل خوب است، واقعا خوب است؛ بیشینه و کمینه این پارامترها بر مبنای سطح رضایتمندی مشتریان از محصولات رقبا انجام می شود یعنی وقتی ۸۰ نفر از ۱۰۰ می گویند وزن موبایل رقیب خوب است، میزان رضایتمندی مشتریان از وزن موبایل ما باید بیشتر باشد تا امکان رقابت داشته باشیم. این آزمونها باید با توجه به تغییرات بازار (مثلا موبایل های جدیدی که رقبا عرضه می کنند) تکرار شود.

بر اساس نظریات: کونیشی، کیتاگاوا، کاکس