تجزیه و تحلیل کوهارت

بسیار مهم است که بتوان داده ها را سکشن بندی کرد. مثلا یک بازیِ آنلاین متوجه می شود با آنکه ثبت نام‌ها زیاد شده اما درآمد کاهش پیدا کرده. در این زمان کل داده ی مشتریان را به وفادار و جدید دسته بندی می کند و می بیند که مشتریان وفادار بدلیل تاخیر در ارائه نسخه ی جدید دلسرد شده اند درحالیکه مشتریان جدید اصلا متوجه این موضوع هم نشده اند. درواقع تحلیل کوهارت بر سه پارامتر استوار است

  1. سوال به درستی و واضح مطرح می شود مثلا چرا با وجود افزایش ثبت نام اما درآمد کاهش یافته؟
  2. داده ها بر مبنای خصوصیات مشترک تقسیم می شوند مثلا مشتری جدید و مشتری وفادار
  3. آنالیز هر بخش از داده ها جداگانه انجام می شود و سپس باهم مقایسه می شوند. اینگونه می توان متوجه شد که مثلا درآمد در کدام دسته از مشتریان کاهش داشته و همان بخش را برای افزایش درآمد در آینده تقویت کرد.

بر اساس نظریات: کوهارت، داوی جیانگ، داو چن