آزمون فرضیه های آماری

بسیار مهم است که در پذیرش نتایج آماری به موارد زیر توجه شود. درواقع توجه به این موارد باعث می شود که آمار غلط یا جانبدارانه را نپذیریم:

  1. مسئله ناشناخته ای را بیان کند و با منطق درست و غلط ارسطو در تضاد نباشد. یعنی مثلا اگر نتایج می گفت از کالای معیوب استقبال می شود، مشخص است که مفروضات آماری غلط بوده است.
  2. از جامعه آماری درستی جمع آوری شده باشد مثلا سنجش کیفیت آچار از خانمهای خانه دار انجام نشده باشد.
  3. از مفروضات غلط استفاده نشده باشد مثلا برای بررسی موبایل، نظر مشتری درمورد لپتاپ پرسیده نشده باشد. همچنین سوالات واضح از مشتری پرسیده شده باشد.
  4. نتایج کسب شده را بررسی کنید تا دلایل نارضایتی را هم پیدا کنید.
  5. آمار باید معنی داشته باشد که یا تایید کند یا رد. برای این کار باید کمینه، بیشینه، و سطح بحرانی برای خوب و بد تعیین شده باشد که می تواند بر مبنای رضایت مشتری از کالای رقبا یا مقایسه عملکرد کارگر خط تولید با میانگین عملکرد سایر کارگران باشد.

بر اساس نظریات: بلهاوس، پی، آربوتنت، فیشر، نیمن-پیرسون، لنهارد، یوهانس