نظریه دومینو

لازم است حتما به روابط علت و معلولی تصمیمات حیاتی و تاثیرات آنها پرداخته و بصورت فلوچارت «اگر - آنگاه» رسم گردند. مبنای این نوع پژوهش شامل تولید محصول جدید، ورود رقبا به بازار، تاثیرات فناوری های جدید، تغییرات بازار و... است که بوسیله گسترش تحقیقات و دانش در هرکدام از زمینه های مورد بررسی انجام می شود. این اسناد باید مکتوب شوند و برای هرکدام راهکارهای احتمالی فرض شود

بر اساس نظریات: کیچر، کواین، بوغوسیان