تجزیه و تحلیل ضربه متقاطع

یکی از مفیدترین و دقیقترین راه های آینده پژوهی است. در این روش فرض می شود که هیچ اتفاقی به خودی خود رخ نمی دهد و تاثیر رویدادها بر یکدیگر فرض می شود مثلا گرانی سوخت باعث اعتصاب رانندگان می شود. برای پیشبینی پیشنهاد می شود از مواردی استفاده شود که ۱۰ الی ۴۰ بار تکرار شده اند تا دقیق باشند. سپس باید تحلیل کرد که هرکدام از رویدادهای مستقل چقدر احتمال رخداد دارند و این ساختار زنجیروار و بصورت یک درخت رسم می شود. یعنی رویدادهای پایه ای که باعث تغییرات بر روی سایر روندها می شوند بصورت جداگانه احتمال‌سنجی می شوند سپس احتمال تاثیر آن رویداد بر روی سایر رویدادها نیز از طریق محاسبات آماری مشخص می شود. خوبی این روش آن است که اگر رویدادهای پایه ای محاسبه شده باشند، حجم محاسبات بعدی کاهش می یابد لیکن کل ساختار  درختی اتفاقات نیاز به اصلاح مستمر داده ها دارد که در صنایع دقیق از طریق برخی نرم افزارها انجام می شود. همچنین در مسائل مدیریتی از طریق دلفی پیاده سازی می شود.

بر اساس نظریات: گوردون، هلمر