آینده ها

یکی از مهمترین اصول در آینده پژوهی این است که ما یک آینده را فرض نمی کنیم بلکه ممکن است هزاران آینده وجود داشته باشد که با تصمیمات مختلفی در زمانهای مختلف، از سایر آینده ها متمایز شده باشد. این یعنی با هر تغییری که در زمان رخ می دهد، آینده نیز تغییر می کند. ما در آینده پژوهی سعی می کنیم آنهایی که احتمال رخداد بیشتر با ایجاد تغییرات اساسی تر را دارند پیشبینی کنیم.

بر اساس نظریات: کستی