متد چرخ آینده

بر مبنای تمام آنچه که از آنالیزها به دست آمده، موضوع را در وسط بوم کشیده و پیامدهای احتمالی آنرا بر مبنای پیشبینی یا طوفان فکری یا هردو بصورت خط هایی که از مرکز خارج می شوند رسم می کنیم، سپس پیامدهای ثانویه هرکدام از آنها را نیز در لایه دوم رسم می کنیم. این کار آنقدر ادامه می یابد تا کل پروسه مشخص شود. این می تواند شالوده سیستم پشتیبانی تصمیم یا جایگزین آن باشد.

بر اساس نظریات: سی‌گلن